top of page

Karaciğer Kanserlerinde Radyoembolizasyon Tedavisi

TARE [TRANSARTERYEL RADYOEMBOLİZASYON])

Radyoaktif Mikroküre Tedavisi

TARE.jpg
Y90-liver-e1501743718992.png
mikrok%C3%BCre.jpg

Karaciğer Kanserlerinde Tedavi

Karaciğer kanserleri; primer (sıklıkla hepatosellüler karsinom ve intrahepatik kolanjiokarsinom) veya sekonder yani metastatik (en sıklıkla barsak, sonra meme ve nöroendokrin kanser metastazları) olarak görülmektedir. Karaciğer kanserlerinin öncelikli tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavi şansı olmayan kanserlerde aklllı ilaçlar ve karaciğere yönelik lokal tedavilerin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.


radioembolizasyon1.jpg

Tedavinin Temel Prensibi Nedir?

Radyoembolizasyon (TARE) adı verilen Yttrium-90 (Y-90) mikroküre tedavisi dünyada ve ülkemizde giderek artan oranda kullanılmaktadır.Radyoembolizasyon tedavisi, genellikle cerrahi tedavisi mümkün olmayan ve standart kemoterapilerden fayda görmemiş hasta grubunda son seçenekler arasında uygulanmaktadır. Metastatik hastalıkta yaşam süresini belirleyecek olan özellikle karaciğer metastazlarının kontrol altına alınması ise; öncelikli olarak Y-90 mikroküre tedavisi açısından değerlendirme yapılmalıdır. 

Y90-liver-e1501743718992.png

Y-90 Mikroküre Nedir?

Y-90 ile bağlı mikroküreler hepatik arteriel dolaşıma verildiğinde boyutları nedeniyle kapiller yatakta kalmakta ve venöz dolaşıma geçememektedir. Böylece karaciğer içerisinde hapsedilmekte ve bu alanda radyasyona bağlı etkileri görülmektedir. Radyasyon uygulandığı bölgede; doku tipinden, tümör çeşidinden ve hücre siklusundan bağımsız olarak nekroza neden olmaktadır.

Resin ve cam mikroküre bulunmaktadır.

radioembolizasyon11.jpg

Hangi Hastalar Tedavi Edilebilir?

- Beklenen yaşam süresinin 3 aydan uzun hastalar,

- Genel durumunun kabul edilebilir olması (ECOG <2)

-Karaciğerde sınırlı veya karaciğer ağırlıklı hastalık, 

- Tümör yükünün karaciğerin %50’den az olması,

- Cerrahi tedaviye uygun olmayan olgular,

- Sınıflamada Child- Pugh A veya erken dönem B olması,

- Serum ALT ve AST değerlerinin normalin 5 katının altında olması,

- Serum total bilirubin değerinin ≤ 2 olması,

- Serum albumin değerinin ≥ 30 g/L olması.

karaciğer kanseri.jpg

Hangi Durumlarda Tedavi Uygulanmaz?

-Akciğere kaçağın %20 ve üzerinde olması,

-Mide veya bağırsaklara düzeltilemeyen kaçak saptanması,

-ECOG performas skorunun >2 olması,

-Karaciğer dışı önemli hastalık varlığı,

-Damar yapısının uygun olmaması 

-Yüksek ateşle giden ciddi enfeksiyon varlığı. 

Hasta Örnekleri

64 yaşında erkek hepataselüler kanser tanısı ve portal ve vena kava inferiorda sağ atriuma kadar uzanan tümör trombüsleri mevcut. Kitle sağ lobda ve infiltratif tarzda yayılım gösteriyor. Sağ loba 120 gray doz için Y-90 mikroküre uygulandı. Tedavi sonrası 1.5 ayda belirgin parsiyel yanıt alındı. Tümör trombüsünde de belirgin iyileşme oluştu. Hastanın klinik performansı arttı.

Tedavi öncesi

Tedavi sonrası

bottom of page