top of page

PET-CT Hasta Örnekleri

petct.jpg
Akciğer ve kolon kanserli hasta

Akciğer kanseri tanısı almış hastada PET-CT ile yapılan evreleme tetkikinde sağda kalın barsakta (kolon) ikinci kanser saptandı. Her iki kanser çevredeki lenf bezlerine yayılmıştı. PET CT bilinmeyen ikinci kanseri saptadı ve her iki kanserin evresini belirledi.

Lenfoma PET CT

PET-CT lenfoma evresini saptamada ve kemoterapi yanıtını değerlendirmede en değerli yöntemdir.

meme kanserinde nüks

Meme kanseri, takipte bel ağrısı ve MR tetkiki. Bulgular metastaz lehine değerlendiriyor. Nüks kuşkusu ile yapılan PET-CT'de spondilodiskit (bel omurlarının mikrobik iltihabı) saptandı.

Akciğerde kanser kuşkusu

Akciğerde kanser kuşkusu var ise PET-CT bunu aydınlatmada önemli rol oynar. Aynı zamanda kanser varsa evrelenmiş olur.

Galyum DOTATATE PET CT

Pankreasta kitle ve karaciğer metastazları görülüyor, düşük grade nöroendokrin tümörlerde yüksek tutulumlar izlenir. DOTATATE PET, Lutesyum tedavisine uygunluğu da belirler.

Damar içi kemoterapi yanıtı

Ameliyat yapılamayan uzak yayılım göstermemiş akciğer kanserinde intra-arteriel kemoterapi ile tama yakın yanıt gösteren hasta. PET-CT hücre aktiivtesini ve kitleyi başarılı bir şekilde gösteriyor.

Kemik metastazları

PET-CT 3 boyutlu görüntülerle hastalık yayılımını ve hücre canlılığını başarılı bir şekilde gösterebilir.

Galyum-68 PET-CT, Nöroendokrin tümör

Nöroendokrin tümörlerde hücre yüzeyindeki reseptörlere Galyum 68-DOTATATE molekülünün bağlanmasından yararlanarak hastalığa özgü çok duyarlı görüntüleme yapılabilmektedir.

PET-CT mamografi

Özel pozisyonda özel bir cihazla meme kanserinde meme içi lezyonların sayı ve boyutları, cilde ve göğüs duvarına yayılımları başarılı bir şekilde gösterilmekte ve ameliyat öncesi doğru yaklaşım belirlenebilmektedir. Ayrıca koltuk altı ve göğüs kafesi içi lenf bezi yayılımları diğer yöntemlerden daha başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Beyin tümörlerinde PET

Beyin tümörlerinde tedavi sonrası anatomik yapı bozulur ve nüks varlığını değerlendirme güçleşir. Özel beyin protokolü ile yapılan beyin PET görüntüleme nüks varlığı konusunda önemli bilgiler sağlar.

Yanıt değerlendirmede PET-CT

PET-CT yalnızca boyut değil hücre aktivitesini ve tüm vücut lezyonlarının durumunu değerlendirmemizi sağlar. Tam yanıt gösteren akciğer kanserli hastada siyah odaklar halinde izlenen tümörlerde tam yanıt izleniyor. Ancak ikinci bir tümör odağında yanıt yetersiz. Bu tümör farklı biyolojik özelliklere sahip olabilir.

Galyum DOTATATE PET tedavi yanıtı

Lutesyum DOTATATE tedavisine yanıtı en iyi galyum 68 DOTATATE PET ile değerlendirmek mümkündür.

bottom of page